Energetikai képviselet

Energetikai szemléletformálás

Összhangban a Nemzetközi klímapolitikai egyezményekkel, Magyarország is elkészítette a Nemzeti Energiastratégiáját, amely a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatóságát, biztonságát és gazdasági versenyképességét hivatott biztosítani.
Az energiagazdálkodás tehát egy globális feladatkör, amelynek lényege röviden, – hogy a fenntartható fejlődés keretében legyen az ipari fogyasztóknak is energetikai stratégiája, – amely nélkülözhetetlen mozgató rugója az energiatakarékos működésnek.
Ennek vonzataként megjelent az Energiahatékonyságról szóló 2015 évi LVII. törvény, vagy röviden EHAT Tv.
illetve a 2016. évi CXXXVIII. Tv. az egyes klímapolitikai és zöldgazdaság fejlesztési tárgyú törvények módosítása, valamint az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletek.
Ez az első lépés, amivel a gazdálkodó szervezetek energetikai szemléletét, és az energiahatékonysághoz való hozzáállását előbbre kívánják mozdítani.

 

Vegye igénybe szakmai tapasztalatunk és kapcsolati rendszerünk által kínált lehetőségeket ezen feladatok elvégzésében.

 

A gazdálkodó szervezetekre rótt feladatok:

Energetikai audit

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény (továbbiakban Ehat.)  minden nagyvállalat négy évente köteles energetikai auditálást végeztetni, az energiahatékonyságának növelése érdekében.

A nagyvállalat tulajdonosa köteles elvégeztetni a kötelező energetikai auditálás keretében a tulajdonában álló épület(ek) vonatkozásában az energetikai auditot.
Az a nagyvállalat, aki EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet, mentesül a kötelező auditálás alól.

 

Bővebben

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény alapján;

Nagyvállalat: a Kkvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti partnervállalkozások és a Kkvtv. 4. § (5) bekezdésének figyelmen kívül hagyásával kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás „[1. § 26. pont].

Mentesül a kötelező energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, amely az EN ISO 50001 szabványnak megfelelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított energiagazdálkodási rendszert működtet. „[22. § 2. pont]

A vállalkozáscsoport azon tagjának, amely önmagában kis- és középvállalkozásnak minősülne és az auditálás évét megelőző 3 évben az átlagos éves összes energiafogyasztása nem éri el a 3 GWh-t, nem kell kötelező energetikai auditálást lefolytatnia.

„Nem kell külön energetikai auditálást lefolytatnia annak a nagyvállalatnak, amely egy vállalkozáscsoport tagja és a vállalkozáscsoport egészére vagy egy részére vonatkozó energetikai audit ezen nagyvállalatra is kiterjed.” [22. § 5. pont]

„A nagyvállalatnak minősülő tulajdonos köteles elvégeztetni a kötelező energetikai auditálás keretében a tulajdonában álló épület vonatkozásában az energetikai auditot.„ [22./A § 1. pont]

„A nagyvállalatnak minősülő bérlő abban az esetben köteles épületre vonatkozó energetikai auditálást végeztetni, ha a bérlemény alapterülete meghaladja a teljes épület alapterületének 50%-át.” [22./A § 2. pont]

Energetikai szakreferens

 

Energetikai szakreferens igénybevételére köteles minden gazdálkodó szervzet, amelynek a tárgyévet megelőző 3 évben az éves energiafelhasználásának átlaga meghaladja az;

a) 400 000 kWh villamos energiát,
b) 100 000 m3 földgázt vagy
c) 3 400 GJ hőmennyiséget.

[122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról]

Ebben az esetben, a vállalkozásnak legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie, akinek (főbb)

Feladatai:

 • szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint az EN ISO 50001 szabvány szerinti energiagazdálkodási rendszer kialakításában és működésének figyelemmel kísérésében,
 • javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban,
 • gondoskodik a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredmények kimutatásáról,
 • az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében,
 • összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz,
 • ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

 

Bővebben

A “gazdálkodó szervezetnek” körét az 1952. évi III. tv. 396. §a határozza meg:

„… gazdálkodó szervezet a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.“

Energia Beszerzés

 

A versenypiaci energia beszerzésének az időzítése kulcsfontosságú szempont!

Csak megfelelően előkészített és időzített energia beszerzéssel tudjuk költséghatékonnyá tenni az egész éves energiafelhasználását.

Bővebben

Ma már a villamos és földgáz energiát csak a versenypiacon lehet beszerezni.

Az energiát pedig akkor kell beszerezni, amikor a világpiaci körülmények a legkedvezőbb feltételeket mutatják, és nem akkor, amikor az éves szerződés lejár !

Hazánkban az energia ellátást főként exportból tudják fedezni, ezért a nemzetközi energia piacok árazása és a hazai kereskedők kampány időszaka változó, ennek tükrében pedig folyamatosan figyelemmel kell kísérni az árak alakulását.

Ebből a szempontból tehát az energia beszerzés időzítése kulcsfontosságú !

 Tenderezés:

Társaságunk már több éve foglalkozik versenypiaci energia beszerzéssel és meggyőződésünk, hogy az eredményes beszerzés alapja, a szakmai alapokra helyezett ajánlatkérés, több fordulós rendszerben és ügyfelenként egyedi tárgylás útján kilobbizott szerződéses ajánlat megszerzése. Tehát… mi nem alkalmazunk elektronikus ügyfélcsoportos tenderezést, mert azt a versenypiac nem preferálja! A csoportos beszerzés sajnos számos hátrányos kötelezettséggel jár, ami csak a szerződés előkészítésekor derül ki és ez az ipari fogyasztóknak előnytelen.

Tenderezés folyamata:

 • körültekintő előkészítés, energetikai adatbázis és prognosztizálás alapján
 • az energiaár világpiaci mozgásának és ezzel kapcsolatos információk figyelése
 • beszerzési tenderezés előkészítése, módszerek és kereskedők kiválasztása
 • tenderezés lefolytatása, adatok körültekintő, szakmai kiértékelése
 • szerződés kötés előkészítése, tartalmi vizsgálata
 • Kiértékelés:

Bizonyára tapasztalták már, hogy a földgáz árképzése több elemből álló, bonyolult metódus, amely által nehéz megállapítani a tényleges költségeket. Az energiakereskedők ráadásul igyekeznek eltérő mértékegységben megadni ajánlatukat, mellyel többnyire sikerül megtéveszteni a szakmai segítség nélküli fogyasztókat.

Mi elvégezzük Ön helyett a műszaki- gazdasági szempontok szerint elkészített szakmai kiértékelést, ezzel segítünk meghozni a megfelelő döntést, amely természetesen az Ön kezében van !

Szerződés előkészítés:

Az energia beszerzés kiértékelését követően elvégezzük a versenypiaci szerződés megkötésének lebonyolításához szükséges dokumentumok előkészítését, hogy a részletes tartalmi egyeztetést követően immár a végleges formába öltött szerződést tudjuk prezentálni, ezzel is mentesítve az ügyfelet az adminisztratív terhek alól. Ezt követően Önnek már csak a szerződés jóváhagyó aláírásának nemes feladata marad hátra.

Call Now Button