Gázfelhasználó technológia biztonsági felülvizsgálata

Jogi vonatkozások:

2020. (I. 13.) Korm. rendelet

a gáz csatlakozóvezetékek, a felhasználói berendezések és a telephelyi vezetékek műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről

2.§. (3) gázfelhasználó technológiai rendszer: ipari, mezőgazdasági vagy szolgáltatási eljárásokra tervezett berendezés a tüzelőanyag- és égéslevegő-ellátó rendszerrel, a tűztér-munkatérrel, az égéstermék-elvezetéssel és az irányítástechnikai tartozékokkal együtt, amelyben ipari vagy mezőgazdasági nyersanyag vagy félkész termék, gáz eltüzeléséből keletkezett hőenergia, védőgáz hatásának van kitéve, továbbá a gázfáklya, valamint az energetikai célra szolgáló gázturbina és gázmotor;

5.§. (8) A felhasználó a gázfelhasználó technológia műszaki biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés évét követő első évben és ezt követően évente elvégezteti a műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére jogosult személlyel

A gázfelhasználó technológia kezelését az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítésekről szóló 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet melléklet 2. táblázat 1. pontjában előírt képzettséggel rendelkező kezelő végezheti. A gázfelhasználó technológia biztonságos üzemeltetését lehetővé tévő kezelők létszámát a helyi adottságok figyelembevételével a felhasználónak kell meghatároznia és biztosítania.

A gázfelhasználó technológiát üzemeltető felhasználónak a gyártó előírásait figyelembe véve üzemeltetési utasítást kell készítenie, mely tartalmazza a gázfelhasználó technológia indítására, normál üzemmódjára, leállítására, vészleállítására vonatkozó eljárásokat és az esetleg bekövetkező rendkívüli események esetében szükséges teendőket, illetve köteles minden szükséges intézkedést megtenni a rendellenesség elhárítása érdekében.

A vizsgálat menete

A MOLINFO Kft vállalja a gazdálkodó szervezetek részére a gázfelhasználó technológia műszaki biztonsági felülvizsgálat teljes körű elvégzését, a berendezés üzemeltetőjével történő előzetes megállapodás illetve szerződéskötést követően.

Kivonat a rendelet vonatkozásaiból

  1. § (1) A felhasználónak a csatlakozóvezeték és a fogyasztói vezeték üzembe helyezését követően 8 napon belül benyújtott kérelmére a Hatóság dönt a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszer használatbavételének és átalakítás utáni ismételt használatbavételének jóváhagyásáról, ha meggyőződött a műszaki biztonsági szabályzatban meghatározott követelmények teljesüléséről és a biztonságos üzemelésre való alkalmasságáról.

(2) A kérelem elbírálása során a Hatóság a biztonságos üzemelés feltételeinek meglétét a következő dokumentumokban foglaltak alapján vizsgálja:

  1. a) a gázfelhasználó technológiai rendszer kiviteli terve és
  2. b) a 8. §-ban foglalt adattartalmú tervezői nyilatkozat.

(3) A 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszerek első és átalakítás utáni ismételt használatbavételének jóváhagyása iránti eljárást megelőzően indult eljárásban a Hatóság a felhasználó kérelmére megvizsgálja, hogy a biztonságos üzemelésre való alkalmasság feltételeinek megállapítása érdekében indokolt-e próbaüzem lefolytatása. Ha indokolt, a Hatóság a próbaüzem elrendeléséről dönt. A próbaüzem alatt a felhasználónak el kell végeznie a melegüzemi biztonsági ellenőrzést. A próbaüzem eredményes lefolytatása esetén, vagy ha a megelőző eljárásban a Hatóság azt állapítja meg, hogy próbaüzem elrendelése nem indokolt, a felhasználó kérelmére a Hatóság lefolytatja az (1) bekezdés szerinti eljárást.

(4) Ha a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszert, illetve annak részét képező gázfogyasztó készüléket annak gyártója, a gyártó által írásos szerződésben kijelölt forgalmazója vagy ezek írásban kijelölt megbízottja szereli össze vagy alakítja át és helyezi üzembe, akkor a Hatóság a biztonságos üzemelés feltételei meglétének vizsgálata során az üzembe helyezést követően a gyártó vagy forgalmazó által készített, megfelelőséget igazoló nyilatkozatban foglaltakat is figyelembe veszi.

(5) A felhasználó a 70 kW együttes hőterhelést meghaladó gázfelhasználó technológiai rendszer megszüntetését a Hatóság részére a megszüntetést követő 30 napon belül bejelenti.

(8) A felhasználó a gázfelhasználó technológia műszaki biztonsági felülvizsgálatát az üzembe helyezés évét követő első évben és ezt követően évente elvégezteti a műszaki biztonsági felülvizsgálat elvégzésére jogosult személlyel.

(9) A műszaki biztonsági felülvizsgálat során az üzembe helyezéskor hatályos műszaki biztonsági szabályoknak való megfelelést, továbbá a biztonságos üzemeltetést befolyásoló feltételeket kell ellenőrizni.

Call Now Button